Laboratorije i oprema

GMP ovlašćene farmaceutske lokacije u Budimpešti MAĐARSKA i Minster NEMAČKA.

U WESSLING, naša analiza i savetovanje za lekove i medicinske proizvode zajedno sa našim portfeljem usluga je međunarodne prirode. To se pre svega može primetiti u bliskoj saradnji naših stručnjaka na lokacijama u Budimpešti i Minsteru.

 

WESSLING je samim tim takođe i partner proizvođača farmaceutskih prozvoda čija su tržišta izvan Evrope:

 • Obe laboratorije u Minsteru i Budimpešti rade u saglasnosti sa GMP standardima
 • Obe farmaceutske lokacije imaju proizvodne dozvole u saglasnosi sa Poglavljem 13 nemačkog zakona o lekovima (AMG) i dozvolu EU za uvoz
 • Farmaceutska laboratorija u Minsteri je pregledana od strane FDA (Administracija za hranu i lekove)
 • Bliska saradnja naše dve lokacije znači kombinovani kapacitet i stručnost za naše klijente koji dovode do blagovremenog procesiranja – čak i većih porudžbina, ili onih za ubrzanu analizu.

Sve na jednom mestu: proizvođači lekova i medicinskih proizvoda dobijaju sve laboratorijske analize na jednom mestu: mikrobiologija, hemija i konsultantske usluge. Zahvaljujući bliskoj integraciji naših laboratorijskih analiza i konsultantskih usluga, WESSLING vam pruža sveobuhvatne usluge:

 

Analiza:

 • Bogato iskustvo i stručnost u razvoju i validaciji analitičkih metoda (HPLC, razlaganje, GC)
 • Analize odobrenja sa puštanjem proizvoda u promet od strane iskusnih WESSLING KO (Kvalifikovanih osoba)
 • Bliska integracija analiza i konsultantskih usluga

Posebne analize:

 • Wealth of experience and know-how in developing and validating analytical methods (HPLC, dissolution, GC)
 • Approval analyses with subsequent market release by experienced WESSLING QPs (Qualified Person) and logistics solutions;
 • Close integration of analysis and consulting

70 stručnjaka u Budimpešti i Minsteru rade sa najmodernijom opremu u podjednako modernim, većim postrojenjima. Slobodno nas kontaktirajte povodom detalja a mi ćemo vam i mi ćemo vam obezbediti pristup najnovijoj verziji Master datoteke lokacije.

 

Naša oprema za analizu farmaceutskih proizvoda:

 • Klasični HPLC sa UV/VIS, DAD, fluorescencijom, RI ili MS detektor
 • UPLC (RRLC)
 • GC sa prostorom za glavu i jedinicom  za skupljanje otpada, FID ili MS detektor
 • ICP-MS i ICP-OES
 • Testovi razlaganja (UV upaljen/ugašen), pedala i korpa
 • Dezintegratori
 • FT-IR spektometrija sa ATR jedinicom
 • UV/VIS spektometrija
 • Polarmetrija
 • Jedinica za merenje gustine
 • Jedinica za automatski titar
 • TOC
 • Distribucija veličine čestica (Malvern)
 • Čitači endotoksina: fluorescencija i rekombinantno merenje
 • Sterilni testni izolatori sa brzim dejstvom