Upravljanje kvalitetom i akreditovanje

Možete naći informacije o našem sistemu upravljanja i preuzeti naša uverenja i licence na ovoj stranici.

WESSLING ensures quality management

WESSLING Mađarska d.o.o. posluje pod sistemom upravljanja razvijanim od marta 1996. unutar integrisanog sistema koji pokriva organizaciju u celosti u cilju usaglašavanja sa zahtevima standarda za sisteme br. MSZ EN ISO 9001:2015 i br. MSZ EN ISO/IEC 17025:2018, kao i sa zahtevima Dobrih Proizvodnih Praksi u Farmakologiji (GMP).

 

Politika kvaliteta

WESSLING Mađarskad.o.o – kvalitet naših života

Misija naše kompanije je da pruži toliko visoke standarde tokom svog rada da oni budu u potpunosti u saglasnosti sa stručnim, zakonskim i zahtevima za kvalitetom Evropske Unije.

Naš cilj je da pridobijemo poverenje i doprinesemo zadovoljenju naših Klijenata našim uslugama. Čvrsto smo uvereni da ovo može biti postignuto obezbeđivanjem transparentnosti i sledljivosti naših usluga, kroz aktivnosti stručnjaka i kontrolu naših procedura.

Zalažemo se za izuzetno zahtevan profesionalni rad i prakse u našoj kompaniji, prvoklasni kvalitet ispitivanja, uzorkovanja i stručnih aktivnosti sprovedenih u cilju pružanja usluge našim Klijentima - pored pridržavanja zahteva postavljenih od strane regulatornih i akreditacionih tela. Ulažemo sve razumne napore da svoj posao izvršimo zapošljavanjem visoko kvalifikovanog, iskusnog osoblja, savremene tehničke opreme, alata i materijala.

Da bismo implementirali gore pomenute ciljeve i osigurali visoke standarde koje naši klijenti očekuju od usluga koje pružamo, radimo i kontinuirano poboljšavamo naš sistem upravljanja.

Osiguravamo uslove potrebne u sistemu upravljanja kojim upravlja kompanija, da bi se postiglo i obezbedilo usaglašavanje sa zahtevima sistemskih standarda br. MSZ EN ISO 9001:2015 i br. MSZ EN ISO/IEC 17025:2018, kao i zahteva Dobrih Proizvodnih Praksi u Farmakologiji (GMP).

Nudimo sledeće u svrhu rukovanja sistemom za upravljanje:

 • Opšti uslovi poslovanja i kontinuirano unapređenje sistema upravljanja,
 • Odgovarajući uslovi životne sredine
 • Potreban i optimalan broj zaposlenih
 • Dodatno obrazovanje osoblja i sticanje veština potrebnih za radni proces
 • najmoderniji pogon i oprema u cilju saglasnosti sa standardima struke, njihovo održavanje i i redovne periodične inspekcije, razvoj,
 • Primena najprikladnijih metoda ispitivanja, imajući u vidu tačnost, ponovljivost i pouzdanost,
 • Praćenje upotrebljenih metoda ispitivanja i testova,
 • učešće u razvoju novih metoda testiranja i uzorkovanja i
 • u programe testiranja stručnosti, kao i
 • učešće u istraživačkim programima, pomaganje pri pripremi teza i disertacija u okviru koji nudi naša kompanija.

Na osnovu toga, nama je potrebno:

 • poverljivi tretman problema i nepristrasnost, obaveza izveštavanja u svakom slučaju kada može doći do sukoba interesa,
 • naknada osoblja nezavisno od broja i rezultata izvršenih uzorkovanja i testiranja,
 • poverljiv tretman svih informacija dobijenih ili stvorenih tokom rada
 • da se svi članovi osoblja upoznaju sa sadržajem Priručnika za Upravljanje Kvalitetom i da prate pravila kvaliteta i procedure koje su u njemu u svakom trenutku formulisane,
 • Beleženje standardnih operativnih postupaka i njihovo stalno ažuriranje,
 • redovno praćenje pripremljenih instrumenata i sprava kao i uslova testiranja
 • garancija kvaliteta rezultata testova
 • povremen pregled sistema za upravljanje u saglasnosti sa preporukama relevantnih standarda
 • vođenje Korisničke podrške

Zastupamo i garantujemo da je WESSLING Mađarska d.o.o. sprovodi svoje aktivnosti u skladu sa svojim najboljim znanjem i savesnošću kao nezavisni ekonomski operater koji pruža usluge bez ikakvog spoljnog uticaja ili pritiska, ispunjavajući sve regulatorne i zakonske zahteve.

Budimpešta, 1.03.2019.

Dr László Zanathy

Generalni Direktor

Imate li još kakvih pitanja u vezi sa kvalitetom?

Zadovoljstvo nam je da vam pomognemo!

Akreditacije